تی شرت فلسطین

تشکل‌های مردمی و راه‌کارهای کمک به فلسطین

این نوشتار مقدمه ای است برای نشان دادن این که راه های زیادی برای نابودی اسرائیل وجود دارد. برای ما که در درون کشوری زندگی می کنیم که دشمن اول اسرائیل است و اساساً وجود آن را نامشروع می‌داند و به این جهت هیچ ارتباطی با او ندارد و از همین رو در ظاهر راهی برای ضربه زدن به اسرائیل برایش وجود ندارد راه های بسیاری هست. این راه ها آنقدر زیاد است که قابل احصاء و شمارش نیست و محدودیت و بن بست در آن ها وجود ندارد.

انقلاب، فقط راهپیمایی نیست! +صوت

برخی شناسنامه‌ها را دستکاری می‌کنند و برخی هم با اصرار به جبهه می‌روند، اما برخی هستند که نمی‌توانند راهی بیابند. برخی از این‌ها یک گروه تشکیل می‌دهند و کارهای روی زمین‌مانده‌ی رزمنده‌ها را انجام می‌دهند. مثلاً می‌روند زمین‌های گندم و جو آن‌ها را درو می‌کنند و می‌کوبند و می‌آورند در انبار منزلش خالی می‌کنند و این‌ها هم اینگونه کمک به جبهه می‌کنند.