فرهاد رهبر برکنار شد

محمد رحیمیان به ریاست دانشگاه تهران منصوب شد.