روحانیت در قاب سینما پررنگ‌تر می‌شود

دبیر اجرایی دومین جشنواره فیلم اشراق با اشاره به برگزاری دومین دوره این جشنواره گفت: جشنواره اشراق میان حوزه و سینما آشتی ایجاد می‌کند.