بشار ۶ ماه مقاومت کند،معادله تغییر میکند

سید محمد صادق خرازی معتقد است در صورتی که بشاراسد ۶ تا ۷ ماه دیگر مقاومت کند خاورمیانه چهره دیگری خواهد یافت و کشورهای مخالف وی مجبور می‌شوند رابطه جدیدی با اسد تعریف کنند.