نسبت میان ارتباط و ازدواج چیست؟

به طور غریزی دختر برای پسر جذاب است. برای هر پسری دختر جذاب است به شرطی که مدام انواع و اقسام دخترها جلو چشمش نباشند. اتفاقی که در دوست های خیابانی می افتد این است که دختر های گوناگون جلوی چشم پسر ها قرار می گیرند و بدین ترتیب ذائقه پسر ها هم سخت می شود.