پرونده مهدی هاشمی همچنان در دادسراست

علیزاده در خصوص پرونده مهدی هاشمی گفت: پرونده هاشمی در دادسراست و هیچ خبر خاصی نشده است و منتظر اقدام قوه قضاییه هستیم.

کیفرخواست فاطمه هاشمی صادر شد

علیزاده طباطبایی از برگزاری دادگاه فاطمه هاشمی در تاریخ ۱۸ آبان‌ماه خبر داد.