عرضه قلیان تابع مقرارت خاص است

محمد علی عرفان منش با بیان اینکه عرضه قلیان تابع مقرارت خود است و وزارت بهداشت و دستگاههای دیگر در چارچوب قوانینی با افرادی که از قانون تعدی کنند، طبق مقررات برخورد لازم با آنها صورت خواهد گرفت، افزود: عرضه قلیان تابع مقررات که ابلاغ شده است؛ در واقع عرضه قلیان تابع مقرارت خاص خود است.