مایلی‌کهن در کدام بند زندان تحمل‌کیفر می‌کند 

با توجه به انتقال محمد مایلی‌کهن مربی فوتبال کشورمان به زندان اوین این سوال مطرح می‌شود که این فرد در کدام یک از بندهای زندان اوین تحمل کیفر می‌کند.