هشدار سوریه به ورود کالاهای صهیونیستی

عقاد افزود: گروههای تروریستی مسلح و کسانی که از آنها حمایت می کنند و سرمایه گذاری می کنند، از شرایط کنونی در ورودی های مرزها سوء استفاده می کنند تا کالاهایی که زندگی سوریه ای ها و اقتصاد ملی آنها را به خطر می اندازد، وارد کنند.