احتمال کاهش یارانه نقدی یا حذف افراد

مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با اشاره به اینکه در سال جاری افزایش یارانه نقدی نخواهیم داشت گفت: با توجه به کاهش منابع اختصاص یافته به یارانه نقدی یا دولت باید میزان یارانه را کاهش دهد و یا بخشی از افراد از دریافت یارانه نقدی حذف شوند که در این زمینه دولت باید خودش تصمیم بگیرد.