کاری برای برگرداندن خاوری انجام نمی شود

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین با اشاره به پیگیری خاوری و اموالش در کشور کانادا گفت: متاسفانه کشور ما در بخش رسیدگی به مسائل قضائی و احقاق حقوق ملی و مردمی در دنیا بسیار عقب است و این به دلیل ضعف در کانال های ارتباطی کشور ما با دیگر کشورهاست. در پرونده خاوری و بازگشت اموال نیز رویه همین است. به نظر می رسد کاری برای برگرداندن خاوری و باز پس گیری اموال وی صورت نمی گیرد البته اقداماتی از سوی دستگاه قضایی و پلیس بین‌الملل در حال انجام است اما کافی نیست.

اینترپل هم از دست خاوری عاجز شده است

“محمودرضا خاوري” مديرعامل فراري بانك ملي ايران يكي از مفسدان اقتصادي در جريان پروند فساد 3000 ميلياردي و شريك جرم اصلي “امير منصور آريا” به عنوان متهم رديف اول اين پرونده بود که با وجود تحت تعقيب قرار گرفتن وي توسط اينترپل خبري از بازگشت اين متهم فراري نيست.