نامه شهریاری به حدادعادل

محمود شهریاری با شرح خاطره‌ای درباره معنای کلمه «مرداد» ماه پنجم سال، از رییس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی خواست این واژه به شکل درست خود یعنی «امرداد» استفاده شود تا معنای درست داشته باشد.