۳۰۰ پزشک درآمد یک میلیاردی دارند

درآمد پزشکان متخصص و بیمارستان‌های خصوصی را اعلام کنید

با توجه به گردش مالی 40 هزار میلیاردی در بخش سلامت تنها 2 دهم درصد پزشکان نزدیک به 10% گردش مالی حوزه سلامت را به خود اختصاص داده اند. برای رفع این مشکلات الگوی های تعریف شده، علمی و روشن وجود دارد. اگر مالیات به شکل صحیح اخذ شود بسیاری از این مشکلات در حوزه سلامت حل خواهد شد.