کارنامه نیلی در مجلس بررسی شد

به گفته سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، نمایندگان عضو این کمیسیون رضایتی نسبت به نیلی نداشتند.