بازار خیریه به نفع کودکان سرطانی برگزار می‌شود

بازار نوروزی محک در محل این موسسه به نشانی بزرگراه ارتش، بلوار شهید مژدی(اوشان)، بعد از بیمارستان 505 ارتش، بلوار جنت، بلوار محک، موسسه خیریه و بیمارستان فوق تخصصی محک برگزار می‌شود.