مخترع سوخت جامدی در «سرزمین نخبگان»

«سرزمین نخبگان» این هفته به زندگی دکتر فرهنگ تیرگیر، مخترع سوخت جامد جایگزین سوخت‌های فسیلی اختصاص دارد.