کارکرد مدالیته ایران و آژانس: از تصور تا واقعیت

ارزیابی و برداشت کلی در خصوص اینکه مدالیته جدید «برگ برنده ایران» باشد، غیرواقعی و برآیند عدم رجوع به محتوای پیش نویس این مدالیته جدید است.

آیا مدالیته جدید با آژانس روز دوشنبه امضا می‌شود؟

حدس زده می شود در ملاقات روز دوشنبه هیئت های ایران و آژانس -که در آن رضا نجفی به نمایندگی از ایران مذاکره خواهد کرد- مدالیته میان ایران وآژانس برای حل و فصل PMD نهایی شود.