احداث مددسرای اضطراری

با سرد شدن هوا مددسرای اضطراری در تهران احداث شد.