قانون جدید «مجازات اسلامي» ابلاغ شد

مديركل تنقيح قوانين و مقررات رياست جمهوري از ابلاغ قانون جديد « مجازات اسلامي » توسط رئيس جمهور و انتشار كتاب اين قانون خبر داد.