وظیفه‌رسانه تبدیل مطالبا‌ت‌رهبر به‌فرهنگ است

مسئول کانون بسیج رسانه استان قزوین گفت: تبدیل مطالبات رهبری به فرهنگ در جامعه وظیفه رسانه‌هاست.