سردار نقدی: دغدغه بسيج مديريت دانش است

دو دانشجوی علوم سیاسی که یکی در ایران و دیگری در آمریکا درس می خوانند، هر دو در رابطه با آمریکا به سازش می رسند و حتی در داخل کشور نیز برخی کارشناسان از طریق علمی نمی توانند به مقاومت در مقابل استکبار و آمریکا برسند و حال آنکه رهبری به عنوان دانشمندترین فرد در زمینه سیاسی همچون امام راحل؛ مقاومت، ایستادگی و سازش ناپذیری را مطرح می کنند.