وضعیت ذخیره آب 290 دشت منفی شد

اگر مدیریت مصرف آب رعایت نشود بلایی که بر سر دریاچه ارومیه آمده بر دشت ها نیز به وجود می آید و هم اکنون از 609 دشت آبی کشور، 290 دشت دارای بیلان منفی آبی است.