امام حسین(ع) سوژه شعر نیست،سوره است

مرتضی امیر اسفندقه گفت: امام حسین(ع) زبانم لال سوژه نیست، سوره است و باید تلاوت شود. سوژه نیست که دستمان بگیریم و مضمونی بسازیم برای شعرمان. امام حسین فیلم نمی‌شود چون واقعیت است. امام حسین استعاره نمی‌شود. تشبیه نمی‌شود.