نرمش قهرمانانه با اقتصاد مقاومتی چه تناسبی دارد؟

اقتصاد مقاومتی، در صورت تعریف دقیق، می‌تواند شامل رویه‌های متعددی گردد که هر کدام به شکوفایی و بالندگی قسمتی از آن می‌انجامد و از جمله‌ی آن، نرمش قهرمانانه است. با این تفسیر که نرمش قهرمانانه معطوف به تغییر رویکرد جهت نیل به حداکثر کارایی است.