«تنبیه متجاوز» به زبان عربی منتشر می‌شود

محور اساسی بحث در کتاب «تنبیه متجاوز»، دلایل ورود رزمندگان به خاک عراق و استراتژی‌ها و تاکتیک‌های مورد استفاده آن‌ها در تنبیه متجاوز، در آن شش سال قرار گرفته و به بررسی تحولات اساسی در صحنه نبرد، ابتکار نظامی، تغییر موازنه جنگ از سال 1361 به بعد به نفع ایران و تغییر استراتژی عملیاتی و عوامل موثر بر آن پرداخته است.