شکایت‌ حقوق‌بشری دانشجویان علیه آمریکا

مستنبط از اسناد حقوق بشری و قواعد عرفی حقوق بین الملل دولت ایالات متحده مرتکب نقض حقوق بنیادین بشر و بشر دوستانه۱۹۴۹ از جمله تجهیز و کمک‌رسانی به دولت عراق برای دستیابی و ساخت سلاح‌های شیمیایی و کاربرد آن علیه نیروهای نظامی و غیر نظامیان ایرانی و عراقی شده‌است. حق حیات و نقض قواعد مسلم حقوق بشردوستانه از جمله اصل تفکیک و تناسب از مواردی است که به طور آشکاری قابل انتساب به دولت آمریکاست.