فراخوان همایش مادری و زن تراز انقلاب اسلامی

در شرایطی که ساختار‌های مدرن و شرایط حاکم بر زندگی تحت اقتضائات نظام سرمایه‌داری، الگوی زیست زنان را متحول ساخته است، تغییر نسبت میان زن و خانواده، طبیعی و از نتایج قطعی است. زن مسلمان امروز در جامعه‌ی ایرانی، الگویی التقاطی از همسری و مادری را پیش روی خود می‌بیند؛ الگویی تلفیق‌یافته از آموزه‌های ديني و مدرن.