خون و بدن مردم سمّی شده است

ماده‌ای به نام فتال از خودروها ساطع می‌شود که دستگاه‌های آلودگی نمی‌توانند آن را اندازه‌گیری کنند درحالی که این ماده خون و بدن مردم را سمی می‌کند‌.