200 هزار میلیارد تومان پول بلوکه شده در اقتصاد کشور کجاست؟

در مجموع می توان گفت 200 هزار میلیارد تومان از سرمایه های ملی در بخش ساختمان و مسکن و معوقات بانکی بلوکه شده که در صورت اتخاذ سیاستهای مناسب و آزادسازی آنها می تواند کمک شایانی به اقتصاد کشور و منابع بانکی کند.