فیلم: مستندی درباره سوغاتی حجاج

سفیرفیلم مستند کوتاه جدیدی را با نام «ارز و عِرض» پیرامون مسئله سوغاتی خریدن حجّاج در سفر به خانه خدا منتشر کرده است.