روی تخت بیمارستان یاد رضا برجی افتادند

نایب رئیس شورای عالی سینما احوالپرسی از هنرمندان را وظیفه خود دانست و خاطرنشان کرد: قصد داشتم زودتر این عیادت صورت گیرد اما به خاطر مشغله کاری و سفرهای استانی چنین امکانی فراهم نشد.