روسری‌های رنگی ما به شبكه دو می‌رود

ویژگی مثبت این مستند ، انتخاب هوشمندانه شخصیت هاست. یک سیاستمدار و دو دانشجوی اخراجی که تصاویر خبری و مستند زیادی از آنها در دسترس است، این امکان را برای گروه کارگردانی فراهم نموده تا همزمان با روایت ماجرا از زبان شخصیت ها ، لحظه لحظه این روایت را با همراهی فیلم های خبری و مستندهای واقعی ، در برابر دیدگان مخاطبان زنده سازد و به مباحث مطرح شده از سوی شخصیت ها سندیت بخشد.

«روسری های رنگی ما»؛ مبارزه برای بندگی خدا

ویژگی مثبت این مستند ، انتخاب هوشمندانه شخصیت هاست. یک سیاستمدار و دو دانشجوی اخراجی که تصاویر خبری و مستند زیادی از آنها در دسترس است، این امکان را برای گروه کارگردانی فراهم نموده تا همزمان با روایت ماجرا از زبان شخصیت ها ، لحظه لحظه این روایت را با همراهی فیلم های خبری و مستندهای واقعی ، در برابر دیدگان مخاطبان زنده سازد و به مباحث مطرح شده از سوی شخصیت ها سندیت بخشد.