زمین های بازی خود را فراموش کرده ایم

«فوتبال»، «شبکه های اجتماعیِ مجازی»، «جشنواره هایی مانند اسکار» و… از زمین های بازی طراحی شده در گفتمان غربی هستند که به اعتبار مماس بودن با بخشی از خصلت های فطری انسان و رفع پاره ای نیازها، توانسته اند میلیون ها نفر را با خود همراه سازند. این زمین های بازی، فرصت های بزرگی را پیش روی گفتمان آمریکایی _ به عنوان نوعِ غالب گفتمان غربی _ می گشاید.دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی تبریز