نهادهای انقلاب از دل مسجد بیرون آمدند

آقا جمله‌ای دارند که ما این را شعار نشریه‌مان کرده بودیم. می‌گویند: هر جا سامان زندگی هست مسجد مرکز و کانون اصلی است. در شهرهای بزرگ مسجد محوری که نداریم هیچ، خانواده محوری هم نداریم. یعنی فرد خانه می‌رسد خسته و مانده است و به بچه هایش هم نمی رسد تا چه برسد به این که بخواهد به مسجد برود و فعالیت بکند و ارتباط داشته باشد.