«آمریکا»؛ مقصد جدید سازندگان میراث آلبرتا

تهیه کننده میراث «آلبرتا 2» از ساخت قسمت سوم این مستند خبر داد و گفت: در صورت مهیا شدن شرایط به کشور آمریکا می رویم.