تنها 4 درصد هزینه‌ی خانوار صرف آموزش و تفریح می‌شود

میزان تورم در ۱۲ ماه منتهی به مرداد ۹۲ به طور میانگین ۴۰درصد و درمورد مواد خوراکی ۴۷ درصد بوده. درمورد شاخص کسب و کار نیز ایران در سال ۲۰۱۳ با ۸/۲ میلیون بیکار رتبه ۱۹ را در منطقه داشته است. به رغم این آمار رشد دستمزد تنها ۱۸ درصد بوده که پیامدهای اجتماعی مختلفی را دربردارد.