سنگ تمام اهوازی‌ها برای شهید نسل سومی

مردم اهواز با بسیجی شهید سیدمهدی موسوی؛ جانشین حوزه ۱۰ شهری اهواز که در روزهای گذشته در درگیری با اشرار مسلح و ایادی استکبار جهانی به شهادت رسید وداع کردند.