غرضی: نظر سازی و نظر سنجی‌ها اهمیتی ندارد

نظر سازی ها و نظر سنجی های گروه‌های سیاسی اهمیتی ندارد و هر چه که از طرف وزارت کشور و شواری نگهبان اعلام شد مورد تایید همه است.