اقتصاد نشریات کشور به خطر افتاده است

رئیس سازمان بسیج رسانه کشور گفت: اقتصاد نشریات کشور به خطر افتاده است.

اربعین رزمایش بسیج جهان اسلام بود

مسئول سازمان بسیج رسانه با اشاره به راهپیمایی بزرگ اربعین گفت:‌ اربعین رزمایش بسیج جهان اسلام بود.

دوره‌دفاع در برابر هجمه رسانه‌های غرب گذشت

رسانه ها باید بیاموزند انچه از غرب به ما دیکته می شود همه واقعیت نیست و آزادی بیانی که غرب ادعا می کند در آن کشور ها وجود ندارد پس نباید همه چیز را در میان عامه مردم مطرح کرد چون ذهن مردم مشوش شده و نمی توانند تصممیم گیری کنند.