سرنگون کردن رژیم‌های پادشاهی آغاز شد

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با تاکید بر اینکه قدرت جدید جهان اسلام در حال شکل‌گیری است، اهانت به مقدسات اسلام را جریانی مهندسی‌شده توسط صهیونیست‌ها و غربی‌ها دانست.

گلایه صفوی از زیر سوال بردن فرماندهان‌جنگ

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا گفت: من از برخی ساده اندیشان که فکر می کنند جنگ همینطور راحت ادارهشد و برخی فرماندهان را زیر سوال می برند، گله دارم.