چند درصد ایرانی ها خانه شخصی دارند

بانک مرکزی اعلام کرد: بررسی نحوه تصرف محل سکونت خانوارها در سال 92 نشان می دهد که 64.4 درصد از خانوارها در مسکن شخصی (مالک نشین )، 25.8 درصد در مسکن اجاری ،0.8 درصد در مسکن در برابر خدمت و 9 درصد در مسکن رایگان سکونت داشته اند.