مبارزه با ارتجاع در سه محور اولویت دار انتخابات

هشداری که نسل ما در دوسه سال اخیر بارها آن را اعلام کرد و فهم آن چندان کار سختی نبود، رسیدن به امروزی بود که جریان های سیاسی آن قدر طمع کنند که گمان کنند غفلت تاریخی شان مردمی و فراگیر شده است و ملت تجربه های تاریخی خویش را در نسبت با جریان روشنفکری و توده غربزده شان از یاد برده است و به بیماری آنها دچار شده است و نه تنها به این نکته فکر کنند، آن را دستمایه تبلیغات انتخاباتی خویش نیز قرار دهند !