از برج میلاد هم می‌توان زائر امام رضا(ع) شد

صابر خراسانی گفت: روز دوم یا سوم اجرای من در برج میلاد بود، قبل از اینکه برای اجرا بر روی سن بروم شخصی پیش من آمد و گفت همسرم بیمار است و سه غده مشکوک به سرطان در بدنش پیدا شده و من در پاسخ گفتم از برج میلاد هم می‌توان زائر امام رضا(ع) شد.