شورای نگهبان مصوبه تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را رد کرد

شورای نگهبان از مصوبه تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ۹ ایراد گرفت.