گذری بر ابعاد زندگی حاج‌آقا مجتبای تهران

آیت الله مجتبی تهرانی به صورت مجتهدانه به درس اخلاق چارچوب‌مند علمی ودنباله دار می‌پرداخت، نظم این مباحث به گونه‌ای بود که بارها خود ایشان در درس‌های‌شان افراد را به بحث مطرح شده در یک سال مشخص مثلاً بیست و پنج سال پیش در موضوع خاص ارجاع می‌داد،

آقا مجتبای تهرانی‌ها

نزدیک اذان پای پیاده از کوچه‌های تنگ وارد راسته بازار می‌شود. عده‌ای که می‌شناسندشان سلام و اظهار ارادت می‌کنند. و نشناس‌ها گاهی بدون قصد تنه‌ای می‌زنند. تا سریع‌تر رد شوند. و به فکرشان نمی‌رسد که شاید این روحانی سالخورده یکی از مراجع اعظم تقلید باشد.