رئیس جمهور زمانه ما چه کسی باید باشد؟

اکنون با اذعان به این خصوصیت کلیدی زمان خود -که بارها و به بهترین وجهی توسط ولی امر مسلمین مقام معظم رهبری – ترسیم شده است، به سراغ قرآن و سوره مبارکه انفال می رویم و این پرسش را مطرح می کنیم که : ما در کارزار نهایی و همه جانبه با نظام سلطه و استکباریم،در چنین وضعیتی چه تکلیفی داریم و چه راهبردهایی را بایدسرلوحه مواضع و اقدامات خود قرار دهیم؟”