کدام کشورها در صدر اسیدپاشی‌های دنیا قرار دارند؟

اسیدپاشی بر روی افراد در ایران اگرچه همواره سر و صدای جهانی را به دنبال دارد اما آیا این نوع حادثه، اتفاقی ایرانی است و دنیا از آن مبراست؟ آیا کسی صدای ۱۰۵ قربانی اسیدپاشی در سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ در انگلیس را هم شنید؟