افراط‌گرايی، مفهوم سازی جدید غرب

هر چند ادعا مي‌شود که القاعده و گروه‌هاي تروريستي، محور افراط‌گرايي هستند، اما در نهايت، غرب دامنه اين واژه‌سازي را چنان گسترش داده که جبهه مقاومت را برابر با افراط‌گرايي معرفي کرده و چنان عنوان مي‌دارد که هر جريان و گروه و کشوري که به مقابله با خواسته‌هاي غرب بپردازد، افراطي است و جهانيان بايد به مبارزه با آن بپردازند!