فرد شماره‌دو اخوان‌المسلمین اردن دستگیر شد

نیروهای امنیتی اردنی «زکی بنی ارشید» معاون رهبر اخوان المسلمین این کشور را دستگیر کردند.