تغییر نام «منشور امنیت انتخابات» به «حماسه سیاسی»

نایب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که بعد از نامگذاری سال جدید به نام سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی این کمیسیون موضوع تدوین منشور امنیت انتخابات را با تغییر عنوان به حماسه سیاسی دنبال می‌کند.